홈 > ACTIVITY > Activity 갤러리 > ���������/������

Activity 갤러리

Design New-Start Conference 및 디자이너 채용박람회

윤정아 0 3,085

일  정 : '16.09.09 오후1시

장  소 :  이벤트홀 6층

내  용 :   - Design New-Start Conference

            - 기업 인사 담당자와 구직자간의 직접 현장 채용면접관 운영

           -  기업-인재 사전매칭

           -  KDM학생 전원, 나래디자인학원 재학생 참가신청서 받아 기업과 면접

 

Comments